แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ชุดที่ 2

วิธีทำ
ให้เติมคำตอบต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ตามเวลาที่กำหนดไว้
ข้อจำกัด
1. แบบทดสอบชุดนี้ เป็นการวัดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งผู้ทำการทดสอบ ต้องผ่านการทำแบบทดสอบชุดที่1 แล้ว
2. การวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่จะได้ผลแม่นยำ กว่านี้
ต้องเป็นการตรวจข้อสอบด้วยมือซึ่งใช้เวลามากในการตรวจข้อสอบแต่ละคน
ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตรวจและได้มีการวัดความคิดสร้างสรรค์ให้แพร่หลาย
จึงได้จัดทำโปรแกรมตรวจอัตโนมัติ
3. ผลจากการทดสอบนี้ จึงมีความแม่นยำในระดับพอใช้ได้เท่านั้น

เข้าสู่ระบบแบบทดสอบ ชุดที่ 2