TOP20
ได้มาจากการรวบรวมจำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน ที่สมาชิกเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและประเมินโอกาสสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยใน www.eduzones.com
ส่วนนี้จะทำการ UPDATE อย่างสมำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะ

ลำดับที่
มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิชา
จำนวนคนคลิก
ในรอบ 10 วัน
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
8
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
6
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์
6
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค
6
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน
6
8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์
6
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
5
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
4
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
4
13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชากายภาพบำบัด
4
14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4
15
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
4
16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคปกติ)
4
17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคปกติ)
4
18
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
4
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4
20
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
4

กลับสู่หน้าหลัก | พิมพ์ | ประเมินโอกาส Admissionประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน