แบบทดสอบค้นหาตัวเอง
แบบทดสอบสำหรับสายวิทย์ | แบบทดสอบสำหรับสายศิลป์

ที่มาของ Eduzone แบบทดสอบค้นหาตัวเอง

นักเรียนจำนวนมาก ซึ่งกำลังจะสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ยังไม่รู้ว่าตนเองเหมาะกับการเรียนทางด้านใด ทำให้นักเรียนส่วนมากเลือกสาขาที่จะเรียนต่อ ไปตามกระแสความนิยม และตามสภาพคะแนนสอบที่ตนเองมี มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ลังเลใจ ไม่มั่นใจในสาขาที่ตนเรียนอยู่ บางคนอยากสอบใหม่ บางคนอยากเรียนต่อปริญญาโทสาขาอื่น มีคำถามต่างๆ จากนักเรียน นักศึกษามากมายในเรื่องของการเลือกคณะที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งจากการเป็นที่ปรึกษาในเครือข่ายการศึกษาอิสระ www.eduzones.com และจากการเป็นวิทยากรบรรยายในโรงเรียนต่างๆ จึงจัดทำเป็นโปรแกรมค้นหาตนเองชุดนี้
การแนะแนวหรือแนะนำ ให้นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนสาขาที่เหมาะสมนั้น ตามหลักวิชาการแนะแนว จะต้องทำแบบทดสอบความถนัดซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดในด้านต่างๆ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านการใช้เหตุผล ความถนัดทางด้านดนตรี ความถนัดในการทำงานกับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ความถนัดด้านการพูด และอื่นๆ การวัดความถนัดแบบเต็มรูปแบบนี้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ผมจึงได้ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัด นำมาผสมกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเองโดยใช้เวลาสั้นๆ และประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้เสริมคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทุกคณะไว้เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ความน่าเชื่อถือของโปรแกรม

ครั้งแรก ทำการทดสอบโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักเรียนจำนวนประมาณ 2,000 คน และนำมาปรับปรุงโดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยา และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการแนะแนวของเวบไซต์ www.eduzones.com จนเป็นโปรแกรมค้นหาตนเองชุดปัจจุบัน โปรแกรมค้นหาตนเองชุดปัจจุบันได้รับการทดสอบมากกว่า 5,000 คน มีความพอใจมากกว่า 98%

คำแนะนำการใช้โปรแกรม

1. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งใช้ชื่อคณะต่างๆ กัน เช่น สาขาภูมิศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้น ในการพิจารณาคณะที่แนะนำให้ผู้ใช้ดูสาขาที่แนะนำเป็นหลัก
2. การแนะนำจะเน้นที่ลักษณะของผู้ใช้ เป็นความเหมาะสมตามลักษณะ ไม่ใช่ความเหมาะสมจากคะแนนสอบ ดังนั้น นักเรียนที่มีคะแนนสอบน้อยอาจจะได้รับการแนะนำคณะแพทยศาสตร์ก็เป็นไปได้ เพราะมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะและความสนใจ
3. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นกับโปรแกรมค้นหาตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ wiriya@eduzones.com


อาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
wiriya@eduzones.com