อาชีพไหนที่ใช่เรา

วัตถุประสงค์
     แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ผู้ที่ต้องการค้นหาว่าอาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และ ช่วยเสริมความมั่นใจในการเลือกอาชีพการงาน อีกทั้งยังช่วยเป็นแนวทางในการหาความรู้ด้านต่างๆเพิ่มเติม

หลักการ
แบบทดสอบสร้างจากองค์ประกอบหลักสามอย่างคือ
     1 คุณลักษณะที่เหมาะสมในอาชีพด้านต่างๆ
     2 การค้นหาจุดเด่นของผู้ทดสอบ
     3 การวัดค่านิยมในวิชาชีพต่างๆ
โดยนำมาจัดทำเป็นโปรแกรม และประมวลผลเป็นอาชีพต่างๆที่เหมาะสมต่อผู้ทำการทดสอบมีการนำเสนออาชีพที่ทันสมัย และน่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมข้อแนะนำ

ขอบเขตการใช้งาน
     แบบทดสอบชุดนี้ไม่ได้นำส่วนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากสามองค์ประกอบหลักดังกล่าวมาพิจารณา
ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณทำแบบทดสอบในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น แบบทดสอบความถนัดในด้านต่างๆ และความถนัดในด้านการเรียน
และขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนว หรือจะขอคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของ WWW.EDUZONES.COM
ในโซนปรึกษาคณาจารย์ก็ได้

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ WWW.EDUZONES.COM
ขอขอบพระคุณ

     - อาจารย์พวงทิพย์ ศิริเจริญ ศูนย์พัฒนางานแนะแนวกลุ่ม4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
     - อาจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน ประธานชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงใหม่
     - อาจารย์อรุณี ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมครูแนะแนวกรุงเทพฯ
     - และอาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำ

เข้าสู่แบบทดสอบ