แบบทดสอบค้นหาตนเอง ทั่วไป

"รู้ เป้าหมาย แล้วเริ่มต้น จะช้าจะเร็ว ก็ต้องถึงสักวัน"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

จุดเด่น

เป็นโปรแกรมค้นหาตนเองที่ใช้ได้ สำหรับคนทุกระดับอายุ เริ่มทำและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2005
ได้รับการยอมรับสูง
ถึงวันนี้มีผู้ใช้งานแล้ว 10,302,177 ครั้ง
มีการนำข้อมูลมาอัพเดทเพื่อเพิ่มความแม่นยำทุกปี


ทฤษฎีหลักการ

ใช้ ทฤษฏีรูปแบบบุคลิกภาพ (Theory of Personality Types) ของนักจิตแพทย์ชาวสวิสชื่อ คาร์ล ยุง (Carl Gjung) วัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI เป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา