EZ-Competition


     ส่วนนี้เป็นการช่วยนักเรียนโดยให้ค่าระดับความยากง่าย ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ระดับความยากในการสอบเข้า ในคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความยากในการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 10 ระดับ ตั้งแต่ง่ายที่สุดคือ ระดับ1 จนถึงยากที่สุด คือ ระดับ 10 การคำนวนความยาก คิดจากส่วนประกอปต่างๆคือ

  1. สถิติ จำนวนผู้สมัครสอบและจำนวนรับในสาขาต่างๆปีที่ผ่านมาและในปีนี้
  2. สถิติคะแนนสูงสุดตำสุดที่ผ่านมา
  3. ความนิยมปีที่ผ่านๆมาและความนิยมในปัจจุบัน

***ในEDuzones.com มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ มากกว่า สองล้าน เพจวิว จึงมีข้อมูลความสนใจของนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจจะสอบและเลือกคณะในครั้งนี้


เข้าสู่โปรแกรม EZ-Competition