แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ปลาย

จะไปตามกระแส จะไปตามคะแนนสอบ หรือจะไปทางที่ "ใช่"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

จุดเด่น

เป็นโปรแกรมค้นหาตนเอง โปรแกรมค้นหาตนเอง แรกของประเทศ
ทำให้มีข้อมูลมา ปรับปรุงความแม่นยำ มาตลอด ตั้งแต่ปี 1999
ถึงวันนี้มีผู้ใช้งานแล้ว 11,779,247 ครั้ง


ทฤษฎีหลักการ

ตามหลักวิชาการงานแนะแนว ผู้ทดสอบจะต้องทำแบบทดสอบความถนัดซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดในด้านต่างๆ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านการใช้เหตุผล ความถนัดทางด้านดนตรี ความถนัดในการทำงานกับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ความถนัดด้านการพูด และอื่นๆ
การวัดความถนัดแบบเต็มรูปแบบนี้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก
ผู้วิจัยจึงได้ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัด นำมาผสมกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาเพื่อวัดความถนัดของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเองโดยใช้เวลาสั้นๆแต่ได้ผลคือ ค้นพบตนเอง