แบบทดสอบค้นหาอาชีพ ที่ใช่

"เส้นทางสู่ความสำเร็จ ไม่ได้มีทางเดียว"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

จุดเด่น

เป็นโปรแกรมค้นหาอาชีพ โปรแกรมแรกในประเทศ เริ่มทำและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2005
ได้รับการยอมรับสูง
จากการใช้ ทฤษฎี บุคลิกภาพของ จอห์น ฮอลแลนด์ (John L. Holland) มาปรับและพัฒนา ผลออกมาเที่ยงตรงที่สุดในการค้นหาอาชีพที่สอดคล้องกับตนเอง
วันนี้มีผู้ใช้งานแล้ว 11,779,247 ครั้ง
มีการนำข้อมูลมาอัพเดทเพื่อเพิ่มความแม่นยำเพิ่มขึ้นทุกปี


ทฤษฎีหลักการ

เป็นการค้นหาอาชีพไหน ที่เหมาะสมกับบุคคลิกภาพของผู้ทำแบบทดสอบ สร้างจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ เริ่มต้นทำวิจัยโดยนำมาจัดทำเป็นแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อได้ผลแล้วก็สร้างเป็นโปรแกรม เปิดให้ใช้งาน และพัฒนาคำถามและการประเมินผลต่อเนื่อง