โปรแกรม EZ
มหาวิทยาลัย แนะแนว ศึกษาต่อ เรียนต่อ มหาวิทยาลัย
ด้วยสุดยอดโปรแกรมเลือกคณะ

คิดคะแนน GPAX มหาวิทยาลัย
EZ-GPAX
  ช่วยคำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด3 ปี สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้ตรวจสอบค่า GPAX ด้วยตนเอง
ระดับคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย
EZ-Competition
  ส่วนนี้เป็นการช่วยนักเรียนโดยให้ค่าระดับความยากง่าย ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ระดับความยากในการสอบเข้า ในคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความยากในการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 10 ระดับ
คิดคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย
EZ-FAC
   นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมส่วนนี้เพื่อตรวจสอบด้วยว่า คณะที่นักเรียนจะเลือกนั้น จะใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง และมีค่าน้ำหนักเท่าไหร่
ค้นหา มหาวิทยาลัย
EZ-SEARCH
   โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้   สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้
EZ-RANK
  รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย ที่มีผู้สนใจมากที่สุดในปีนี้ Update ทุกวัน
ตรวจสอบคณะ สาขาและมหาวิทยาลัยที่มีผู้สนใจมากที่สุด อยากรู้ว่าคณะยอดฮิตปีนี้คือคณะ อะไร ดูได้ที่นี้
EZ-FORECAST
  โปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่าน ADMISSION โปรแกรมนี้ช่วย คิดคะแนนจากเกรด ช่วยคิดคะแนนรวม และยังคาดการณ์คะแนน Ent ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งประเมินโอกาส สอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละ คณะ ช่วยเป็นแนวทางในการ เลือกคณะ มหาวิทยาลัย


กำหนดการอัพเดทคะแนน EZ และ EZPlus

9 ก.พ. 2558 - อัพเดทคะแนนขั้นต่ำทั้ง 3125 รหัส
>> อัพเดทแล้ว

12 ก.พ. 2558 - ภาพรวมการเลือกคณะปีที่ผ่านมา
>> อัพเดทแล้ว

19 ก.พ. 2558 - อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1
>> อัพเดทแล้ว

26 ก.พ. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์
>> อัพเดทแล้ว

5 มี.ค. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิศวกรรม
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มสถาปัตยกรรม
>> อัพเดทแล้ว

12 มี.ค. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มเกษตรศาสตร์
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
>> อัพเดทแล้ว

19 มี.ค. 2558 - แนวโน้มคะแนนกลุ่มบริหารธุรกิจ
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
- แนวโน้มคะแนนกลุ่มมุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
>> อัพเดทแล้ว

23 มี.ค. 2558 - อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน ONET
>> อัพเดทแล้ว

11 เม.ษ. 2558 - อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 2
>> อัพเดทแล้ว

8 พ.ค. 2558 - อัพเดทรหัสคณะ Admissions 58 ใหม่
>> รอการอัพเดท

11 พ.ค. 2558 - อัพเดทคะแนนครั้งสุดท้ายจากความฮิตของนักเรียนทั้งประเทศ
>> รอการอัพเดทร่วมพัฒนาการศึกษาไทย
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆเชิญได้ที่นี่
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย www.eduzones.comประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน