TOP20
ได้มาจากการรวบรวมจำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน ที่สมาชิกเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและประเมินโอกาสสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยใน www.eduzones.com
ส่วนนี้จะทำการ UPDATE อย่างสมำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะ

ลำดับที่
มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิชา
จำนวนคนคลิก
ในรอบ 10 วัน
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
10
2
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
8
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
8
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
8
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
8
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์
7
8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
7
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์
6
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
6
11
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบำลศาสตร์ หลักสูตรพยาบำลศาสตรบัณฑิต
6
12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
6
13
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
6
14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม*
6
15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทยาศาสตร์
6
16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6
17
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม
6
18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต*
6
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์
5
20
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
5

กลับสู่หน้าหลัก | พิมพ์ | ประเมินโอกาส Admissionประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน