โปรแกรม EZ
มหาวิทยาลัย แนะแนว ศึกษาต่อ เรียนต่อ มหาวิทยาลัย
ด้วยสุดยอดโปรแกรมเลือกคณะ

คิดคะแนน GPAX มหาวิทยาลัย
EZ-GPAX
  ช่วยคำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด3 ปี สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้ตรวจสอบค่า GPAX ด้วยตนเอง
ระดับคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย
EZ-Competition
  ส่วนนี้เป็นการช่วยนักเรียนโดยให้ค่าระดับความยากง่าย ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ระดับความยากในการสอบเข้า ในคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความยากในการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 10 ระดับ
คิดคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย
EZ-FAC
   นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมส่วนนี้เพื่อตรวจสอบด้วยว่า คณะที่นักเรียนจะเลือกนั้น จะใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง และมีค่าน้ำหนักเท่าไหร่
ค้นหา มหาวิทยาลัย
EZ-SEARCH
   โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้   สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้
EZ-RANK
  รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย ที่มีผู้สนใจมากที่สุดในปีนี้ Update ทุกวัน
ตรวจสอบคณะ สาขาและมหาวิทยาลัยที่มีผู้สนใจมากที่สุด อยากรู้ว่าคณะยอดฮิตปีนี้คือคณะ อะไร ดูได้ที่นี้
EZ Admissions
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆเชิญได้ที่นี่
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย www.eduzones.com